تغییرات عمده اساسنامه پیشنهادی کمیته ملی المپیک، از انتصابی شدن دبیرکل و خزانه دار تا افتخاری بودن ریاست

به گزارش مجله رویگری، پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک در اختیار اعضای هیئت اجرایی قرار گرفته و قرار است اعضای هیئت اجرایی نظر خود را در این مورد اعلام نمایند.

تغییرات عمده اساسنامه پیشنهادی کمیته ملی المپیک، از انتصابی شدن دبیرکل و خزانه دار تا افتخاری بودن ریاست

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرنگاران، موضوع اساسنامه کمیته ملی المپیک این روزها در هیئت اجرایی به صورت جدی مطرح شده و قرار است اعضا بعد از مطالعه اساسنامه در جلسات آتی هیئت اجرایی نظرات خود را مطرح نمایند. در این میان بیش از همه موضوع نحوه حضور دبیرکل و خزانه دار در کمیته ملی المپیک مطرح است.

شاید این دو موضوع را باید تغییرات کلیدی اساسنامه دانست چراکه سایر موارد بیشتر جنبه شفاف سازی و تبیین است.بیان وظایف رئیس، دبیر کل و سرپرست در کنار تعریف کامل و جامع از مرکز نظارت بر تیم های ملی و آموزشگاه ملی المپیک، در کنار برخی موارد ریز، تغییرات پیش روی اساسنامه در صورت تصویب توسط هیئت اجرایی و دولت خواهد بود .

البته این اساسنامه تا نهایی شدن راهی طولانی پیش رو دارد و طبق روال موجود اگر اساسنامه پیشنهادی در مجمع دی ماه کمیته ملی المپیک تصویب شود باید وارد دولت شود که پروسه دو تا سه ماهه را برای تصویب احتیاج دارد، سپس زمانی سه تا چهار ماه برای تائید اساسنامه در کمیته ملی المپیک احتیاج است که در خوشبینانه ترین حالت نیمه دوم سال 98 تصویب خواهد شد و کمیته ملی المپیک این اساسنامه را بعد از تصویب مجمع منتشر خواهد نمود.

خبرنگاران در ادامه این گزارش به آنالیز تغییرات و تبیین مواد و تبصره ها در اساسنامه پیشنهادی پرداخته است.

در اساسنامه قبلی و در ارکان کمیته، مرکز نظارت بر تیم های ملی و دبیرخانه کل وجود داشت اما در اساسنامه پیشنهادی ارکان کمیته ملی المپیک به قرار زیر است: الف) مجمع عمومی ب)هیئت اجرایی پ) رئیس ت) بازرس قانونی

در ترکیب مجمع نیز تغییرات کوچکی لحاظ شده است که به شرح زیر است: در اساسنامه پیشنهادی درخصوص ترکیب مجمع عنوان شده است: دو نماینده (یک زن و یک مرد) از میان مربیان یا داوران ایرانی که در بازی های المپیک حضور داشتند به انتخاب هیئت اجرایی در مجمع کمیته ملی المپیک حضور خواهند داشت در صورتی که در اساسنامه فعلی یک نماینده ذکر شده است.

در بخش دوم بند خ اساسنامه پیشنهادی و در ترکیب مجمع، پنج نفر از کارشناسان خبره در امور بازی های المپیک به پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت اجرایی که حداقل دو نفر از آنها از میان بانوان، یک نفر از بین کارشناسان حوزه ورزش دانش آموزی خواهد بود. انتخاب این کارشناسان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که در چارچوب منشور کمیته بین المللی المپیک به تصویب مجمع عمومی برسد.

در مورد باشگاه نیز در بخش 9 قسمت خ آمده است:

دو نفر نماینده باشگاه ها (حداقل یک نماینده از باشگاه های فعال در حوزه بانوان) به پیشنهاد اتحادیه باشگاه های کشور و تائیده هیئت اجرایی کمیته. در صورت عدم تشکیل اتحادیه مزبور، انتخاب نماینده باشگاه ها توسط هیئت اجرایی انجام می شود. در اساسنامه قبلی یک نفر نماینده باشگاه ها ذکر شده است.

تبصره 10 از ماده پنج حذف شده است.

تبصره 2 ماده 8 حذف شده است.

در اساسنامه جدید و در ماده دوازده وظیفه دبیرکل برای ارسال صوتجلسه مجمع به شورای المپیک آسیا و IOC به کمیته منتقل شده است.

در اساسنامه پیشنهادی ترکیب هیئت اجرایی 12 نفر خواهد بود(پیش از این 11 نفر بود). نماینده ورزشکاران به انتخاب کمیسیون ورزشکاران نیز به ترکیب اضافه شده است. در اساسنامه پیشنهادی به تبصره اول از ماده 13 این موضوع اضافه شده است که در صورتی که رئیس فدراسیون به هر دلیل تغییر کند، عضویت او در هیئت اجرایی ملغی شده و عضو جایگزین او در مجمع آینده معین خواهد شد.

همچنین در اساسنامه پیشنهادی این تبصره اضافه شده است که نماینده کمیسیون ورزشکاران در چارچوب دستورالعمل کمیته بین المللی المپیک و بر اساس آیین نامه مربوطه که به تصویب کمیته بین المللی المپیک رسیده است، انتخاب و پس از تائید مجمع عمومی به مدت چهار سال به عنوان عضو دارای حق رای در ترکیب هیئت اجرایی قرار می گیرد.

در اساسنامه پیشنهادی و در انتخابات هیئت اجرایی از تبصره 4 به بعد حذف شده است. همچنین در اساسنامه پیشنهادی آمده است: کلیه اعضای هیئت اجرایی (جز دبیر کل)منحصرا از میان اعضای رسمی دارای حق رای کمیته انتخاب می شوند.

در دوره فعالیت هیئت اجرایی و در تبصره یک، بند بازنشستگی هم اضافه شده است. در ماده 5 مربوط به ترکیب مجمع تبصره 6 بند ب و در خصوص مواردی که می تواند موجب انتها عضویت افراد حقیقی شود، موضوع بازنشستگی نیز در نظر گرفته شده است.

در اساسنامه پیشنهادی ماده 16 که مربوط به وظایف و اختیارات هیئت اجرایی است به شرح زیر بیان شده است: الف) راهنمایی و راهبری کلیه امور کمیته ملی المپیک اعم از امور اداری، مالی، فنی و بین المللی ب) آنالیز و تصویب برنامه عملیاتی و بودجه سالیانه جهت ارائه به مجمع پ)تائید دبیرکل و خزانه دار که به از سوی رئیس کمیته پیشنهاد می شود ت) تائید کلیه مسئولان و مدیران کمیته از جمله مدیران ستادی، مسئولان سطوح مختلف مرکز نظارت بر تیم های ملی، کمیسیون ها، کاروان های اعزامی که توسط رئیس کمیته پیشنهاد می شود. ث) تائید نمایندگان کشور در اجلاس و کنگره های بین المللی به پیشنهاد رئیس کمیته.

بند ث و چ و ح اساسنامه فعلی با اساسنامه پیشنهادی مطابقت دارد.

در اساسنامه پیشنهادی عنوان شده خدمت رئیس، اعضای هیئت اجرایی و مجمع افتخاری بوده و شغل تلقی نمی شود.

در اساسنامه پیشنهادی ماده 19 به وظایف و اختیارات رئیس کمیته اشاره نموده است. در این ماده وظایف رئیس به شرح آمده است: الف) مدیریت، راهنمایی، راهبری سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های کمیته و نظارت بر عملکرد کلیه حوزه های وابسته ب)گسترش تعامل و همکاری مشترک میان کمیته، وزارت ورزش، فدراسیون ها و کلیه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی پ) سیاست گذاری و برنامه ریزی مستمر در راستای تحقق اهداف ورزش قهرمانی در چارچوب اساسنامه کمیته ت) اطلاع رسانی مستمر عملکرد کمیته به افکار عمومی، رسانه ها و جامعه ورزشی ث) گسترش دیپلماسی ورزشی با کمیته بین المللی المپیک، شورای المپیک آسیا و کمیته های ملی المپیک کشورها در راستای ایجاد فرصت های جدید و کسب کرسی های بین المللی ج) ارائه طرح ها و برنامه های اجرایی جهت تصویب در هیئت اجرایی چ) مدیریت کلان و نظارت بر رویدادهای ورزش قهرمانی در چارچوب اساسنامه کمیتهح) انتصاب دبیرکل، خزانه دار و سایر مدیران و مسئولان کمیته پس از تصویب در هیئت اجرایی

در اساسنامه پیشنهادی وظایف و اختیارات دبیرکل به صورت زیر تعریف شده است:

دبیرکل توسط رئیس کمیته به هیئت اجرایی پیشنهاد و با رای اکثریت انتخاب می شود. دبیر کل وظایف و مسئولیت های اجرایی کمیته و اجرای مصوبات هیئت اجرایی را در چارچوب این اساسنامه تحت نظارت رئیس کمیته به عهده دارد.

مدیریت سازمان اداری و اجرایی کمیته برعهده وی بوده و بر کلیه امور اجرایی کمیته نظارت دقیق می کند.

وظایف دبیر کل به شرح ذیل می باشد:

الف - مدیریت و ایجاد هماهنگی لازم بین بخش های مختلف کمیته

ب - اجرای مصوبات هیئت اجرایی

ت - تنظیم، برگزاری و حضور در جلسات هیئت اجرایی و مجمع عمومی و همچنین ارسال دعوتنامه برای اعضا و تنظیم صورتجلسه

پ - انجام کلیه مکاتبات داخلی و خارجی کمیته

ث - تنظیم بودجه کمیته با هماهنگی رئیس کمیته و خزانه دار

ج - معرفی نمایندگان کمیته به کلیه مراجع قضایی، اداری، ثبتی، حقوقی، مالی، بانکی و ...

تبصره 1- دبیر کل از میان افراد باتجربه دارای اشتهار به اخلاق حسنه و نیز دارای حداقل 10 سال سابقه اجرایی و مدیریتی در امور ورزش قهرمانی، به پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت اجرایی انتخاب می شود.

تبصره 2- نامزدهای احراز این پست باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و آشنا به حوزه بین الملل ورزش و زبان انگلیسی باشند.

تبصره 3- در صورت احتیاج به خدمت کارکنان سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در کمیته بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور اقدام خواهد شد.

در اساسنامه پیشنهادی و در شرح مرکز نظارت بر تیم های ملی تبصره یک به این شرح ارائه شده است:

تبصره یک: رئیس مرکز از میان افراد با تجربه و دارای حداقل 5 سال سابقه فعالیت ورزشی و با حکم رئیس کمیته ملی المپیک منصوب می شود. همچنین در قسمت الف و ث به ترتیب عبارات ارائه گزارش منظم ماهیانه از روند امور به هیئت اجرایی و ارائه گزارش ارزیابی عملکرد فدراسیون ها به هیئت اجرایی حذف شده است. لازم به ذکر است ماده 21 نیز در اساسنامه پیشنهادی حذف شده است.

در اساسنامه پیشنهادی انتخاب سرپرست هر کاروان ورزشی از حداقل یک سال قبل از هر رویداد به یک و سال نیم تغییر نموده و سرپرست به پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت اجرایی انتخاب و با حکم رئیس منصوب می شود. در اساسنامه فعلی پیشنهاد رئیس وجود ندارد.

در اساسنامه پیشنهادی با اضافه شدن کمیسیون های فرهنگی، صلح و ورزش، روانشناسی و مشاوره و اخلاق تعداد کمیسیون ها از 13 به 17 رسیده است.

در تبصره های تعداد و ترکیب کمیسیون ها در اساسنامه پیشنهادی با تغییراتی همراه بودند که به شرح زیر است:

تبصره 1: رئیس هر کمیسیون از طرف رئیس به هیئت اجرایی پیشنهاد و برای یک دوره دو ساله انتخاب می شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره 2: تعداد اعضای کمیسیون 7 الی 10 نفر می باشد که از طرف رئیس کمیسیون به رئیس کمیته پیشنهاد و برای یک دوره دو ساله انتخاب می شود. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 3: آیین نامه نحوه اداره کمسیون ها توسط کمیته تهیه و به تصویب هیئت اجرایی خواهد رسید.

تبصره 4: هر کمیسیون مرکب از یک رئیس، یک دبیر و 7 الی 10 عضو می باشد که برای یک دوره 2 ساله منصوب شده و تجدید انتخاب آنها بلا مانع است.

در اساسنامه پیشنهادی و در ماده 26 مربوط به آموزشگاه ملی المپیک چنین آمده است:

آموزشگاه ملی المپیک مرکز علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری وابسته به کمیته می باشد.

وظایف آموزشگاه ملی المپیک عبارتند از:

1- انجام کلیه امور و فعالیت های کمیته در حوزه آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی، علمی و فرهنگی

2- ارائه خدمات جهت آمادگی کلیه فدراسیون های ورزش قهرمانی به عنوان مرکز تمرینات تیم های ملی

3- مدیریت و اجرای کلیه تست های قهرمانی، پزشکی، روانشناسی و ...

4- مدیریت و ارائه خدمات کتابخانه ای، آرشیوی و اسنادی به کلیه مراکز علمی- پژوهشی، پژوهشگران و دانشجویان

تبصره - رئیس آموزشگاه از میان مدیران آشنا به امور ورزشی، علمی و آموزشی دارای حداقل مدرک تحصیلی دکترا (در یکی از گرایش های تربیت بدنی و علوم ورزشی) و 5 سال سابقه مدیریت در عرصه ورزش کشور، با پیشنهاد رئیس، توسط هیئت اجرایی و برای یک دوره 4 ساله معین شده و ابلاغ مربوطه توسط رئیس کمیته صادر می شود. انتخاب مجدد وی برای دوره های بعدی بلامانع است.

در اساسنامه پیشنهادی و در ماده 27 در خصوص خزانه دار آمده است:

خزانه دار کمیته که به پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت اجرایی انتخاب می شود با رعایت ضوابط و مقررات جاری و آیین نامه های ذیربط و در چارچوب تصمیمات هیئت اجرایی نسبت به پایدار نمودن اعتبارات کمیته با نظر رئیس و یا دبیرکل اقدام می کند.

وظایف و اختیارات خزانه دار به شرح زیر است:

الف - نظارت بر فعالیت های مربوط به جذب یاری های مالی و هدایا

ب - اقدام و پیگیری لازم برای وصول مطالبات و تامین اعتبار کمیته

پ - نظارت دقیق بر حسن اجرای امور مالی و معاملاتی کمیته و تنظیم دفاتر قانونی و اسناد جاری

ت - تدوین بودجه و هزینه کرد بودجه مصوب در بخش اعتبارات غیردولتی برابر مقررات جاری با هماهنگی رئیس و رعایت آیین نامه ها با دستورالعمل های مصوب

ث - نظارت بر کلیه امور مربوط به هزینه های کمیته

ج - تهیه، تنظیم و ارائه گزارش مالی به هیئت اجرایی و بازرس قانونی برای طرح در مجمع عمومی

در اساسنامه پیشنهادی بودجه سالیانه کمیته را خزانه دار با هماهنگی رئیس کمیته و دبیر کل تنظیم و به تصویب هیئت اجرایی خواهند رساند.

به گزارش خبرنگاران، این نکته را باید متذکر بود که موارد بالا جزو پیش نویس اساسنامه پیشنهادی بوده و اعضای هیئت اجرایی باید در آن خصوص تصمیم بگیرند و بعد اساسنامه وارد مجمع کمیته ملی المپیک شود و در مورد آن تصمیم گیری شود. عکس هایی که در متن خبر استفاده شده، برای اساسنامه اصلاحی قبلی است و جهت مقایسه با تغییرات جدید، ارائه شده است.

برای مشاهده متن کامل اساسنامه اصلاح شده قبلی کمیته ملی المپیک اینجا را کلیک کنید. نامه رئیس کمیته ملی المپیک ایران به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا

گزارش از محیا شهسواری

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 21 فروردین 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: rezaruigari.ir شناسه مطلب: 40

به "تغییرات عمده اساسنامه پیشنهادی کمیته ملی المپیک، از انتصابی شدن دبیرکل و خزانه دار تا افتخاری بودن ریاست" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تغییرات عمده اساسنامه پیشنهادی کمیته ملی المپیک، از انتصابی شدن دبیرکل و خزانه دار تا افتخاری بودن ریاست"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید