برنامه نویسی و علوم رایانه

فهرست بدترین پسوردهای سال 2020

شرکت NordPass که در زمینه ارائه ابزارهای مدیریت پسورد فعالیت می کند، مطابق سال های گذشته فهرست بدترین پسوردهای استفاده شده در سال 2020 را منتشر کرده و 123456 و password کماکان در فهرست بدترین پسوردهای مورد استفاده دیده می شوند.

29 آذر 1399